หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2559 (OVC) บ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 อำเภอสามร้อยยอด

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2559 (OVC)
ประวัติความเป็นมา
บ้านหัวตาลแถว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ชื่อบ้าน หัวตาลแถว เดิมทีเดียวในหมู่บ้าน มีต้นตาล 7 ต้น ขึ้นบริเวณหัวบ้าน จึงเรียกว่า “หัวตาลแถว” ซึ่ง ปัจจุบันต้นตาลทั้ง 7 ต้น ได้ถูกถนนตัดผ่านแล้ว ปัจจุบันบ้านหัวตาลแถว หมู่ที่ 5 อำเภอสามร้อยยอด มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายฉัตรชัย ชาโรจน์

ที่ตั้ง
บ้านหัวตาลแถวตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบล ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ประมาณ 30 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ติดชาวฝั่งทะเลอ่าวไทย มีพื้นที่รวมประมาณ 9,070 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,706 ไร่

ลักษณะของประชากร
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 266 ครัวเรือน ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด 1056 คน เป็นชาย 508 คน หญิง 548 คน
การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ ทำสวนมะพร้าว /ทำไร่ / เลี้ยงสัตว์ / ประมง / รับจ้าง

เส้นทางการคมนาคม
บ้านหัวตาลแถว มีถนนลาดยางตลอดสายและมีถนนเลียบชายทะเล มีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักเชื่อมอำเภอสามร้อยยอด
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ด้านศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ราษฎรในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติศาสนากิจในวันสำคัญทางศาสนา
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีวัดในตำบลเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการประกอบพิธีต่างๆ ส่วนประเพณีที่สำคัญ
ที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา โดยเฉพาะวันสงกรานต์จะเป็นการจัดงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ มีส่วนราชการ เอกชน และประชาชนร่วมกันจัดงานจนเป็นอัตลักษณ์ประจำปีของหมู่บ้าน เป็นต้น
สภาพเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำสวนมะพร้าว สวนมะม่วง เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ยของประชากร 33,889 บาท/คน/ปี และบางส่วนมีอาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ถ้ารับจ้างก็จะรับจ้างแรงงานในไร่ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในหมู่บ้าน ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
รายได้รวมของหมู่บ้านประมาณ 24 ล้านกว่าบาท

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1.นางพวงแก้ว จามจุรี ประเภทอาหาร/ขนมพื้นบ้าน
2.นางเล็ก สกุลทอง ประเภท หัตถกรรม
3.นางผล สามเกลียว ประเภท นวดแผนโบราณ
4.นางบุปผา เที่ยงน้อย ประเภททำน้ำมันมะพร้าว
5. นายวสันต์ กิจเกษตรสถาพร ประเภทแปรรูปว่านหางจระเข้

เศรษฐกิจชุมชนในหมู่บ้าน
ชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการลดต้นการผลิต การระดมทุนในชุมชน เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. กองทุนหมู่บ้าน ก่อตั้งวันที่ 11 พย. 2544 มีสมาชิก139 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 114,800 บาท กิจกรรมให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพ /มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก/ชุมชน
2. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านหัวตาลแถว ตั้งขึ้นวันที่ 9 มีนาคม 2550 มีสมาชิก 280 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 9,392694.53 บาท
3. วิสาหกิจชุมชนปั้มน้ำมันชุมชน ตั้งขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2550 มีสมาชิก 1,289 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 4,040,482.63 บาท
4. กองทุนน้ำประปาหมู่บ้าน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 มีสมาชิก 330 ครัวเรือน มีเงินทุนหมุนเวียน 120,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในชุมชน
ชาวบ้าน/กลุ่มสตรี ได้รวมตัวกันตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้คนในชุมชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP มีผลิตภัณฑ์ เด่น ดังนี้
1. กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด
กลุ่มผู้ผลิต นายวสันต์ กิจเกษตรสถาพร ประธานกลุ่ม
สถานที่ผลิต 11/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร.087-6951918 ผลิตว่านหางจระเข้ในน้ำองุ่นขาว

2. กลุ่มอาชีพแปรรูปทำน้ำมันมะพร้าว มีกิจกรรมการ นำภูมิปัญญาดังเดิมมาแปรรูปวัตถุดิบในหมู่บ้านเช่นการสกัดน้ำมัน จากมะพร้าว เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันทาผิวกาย ครีมมะพร้าว เป็นต้น
กลุ่มผู้ผลิต นางบุปผา เที่ยงน้อย ประธานกลุ่ม
สถานที่ผลิต 39 หมู่ที่ 5 ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0-3255-9112
ราคาสินค้า ขวดละ180 บาท

สถานที่ท่องเที่ยว
หาดสามร้อยยอด เป็นหาดทรายชายทะเลอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ระยะ   ทางประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 10 นาที เป็นชายหาดที่มีความ    สวยงาม สะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ โดดเด่น และเป็นชายหาดที่ชนะเลิศการ  ประกวดโครงการร้อยไมล์ทะเลของกระทรวงมหาดไทย

* เกาะนมสาว สภาพเป็นเกาะ 2 เกาะ อยู่ติดกันกลางทะเลอยู่ด้านทิศตะวันตก   ของหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ชาวบ้านขนามนามว่า “ เกาะนมสาว”   การท่องเที่ยวโดยนั่งเรือชมทิวทัศน์ ธรรมชาติ สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่  โดดเด่นแห่งหนึ่ง

 

*อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่เขตหมู่บ้าน จัดตั้งเป็นด่านตรวจผู้คนเข้าออกผ่านหมู่บ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นธรรมชาติเชื่อมติดต่อกับถ้ำพระยานคร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะมาท่องเที่ยวตลอด โดยเฉพาะในวันหยุด เทศกาล

จุดแข็งของหมู่บ้านหัวตาลแถว
1. มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งดำเนินกิจกรรมด้าน
ศักยภาพชุมชน
จุดแข็งของหมู่บ้านหัวตาลแถว
1. มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งดำเนินกิจกรรมด้าน
การกู้ยืมเงินแก่สมาชิกและสวัสดิการให้แก่ชุมชน
2. มีกลุ่มสัจจะกองทุนที่เข้มแข็งดำเนินกิจการ
ด้านการกู้ยืมเงินของสมาชิกในกลุ่ม
3. มีสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริม
และสร้างนิสัยการออมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
3. มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรม
ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกอาชีพให้อยู่ในกรอบ
สามารถพึ่งตนเองได้
4. มีกลุ่มที่เป็นอาชีพหลักคือกลุ่มประมงพื้นบ้าน
และกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพที่คนในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ต่างฝ่ายต่างอาศัย
ซึ่งกันและกัน
5. มีภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความ
ชำนาญในหลายด้าน
6. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
ต่อการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย

แนวโน้มทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน

“ การท่องเที่ยวสร้างรายได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพเข้มแข็งก้าวสู่สากล ประชาชนมีรายได้พ้นเกณฑ์ความยากจน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำ
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อัตลักษณ์และการกำหนดการพัฒนาของหมู่บ้าน
อัตลักษณ์
 เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติปีละเป็นจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลายเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ตำแหน่งการพัฒนาหมู่บ้าน
 พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพของคนในชุมชนให้สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำชมความสวยงามทางธรรมชาติ การผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเช่นการนำน้ำมันมะพร้าวมาต่อยอกเป็นผลิตภัณฑ์นวดสปา บริเวณชายหาดเพื่อสร้างรายได้ และเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว
ค่านิยมของคนในหมู่บ้าน
1. ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. ขยัน ประหยัด อดออม
3. พึ่งตนเองก่อนพึ่งคนอื่น
4. มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
6. การลด ละ เลิก อบายมุข

การเข้าถึงการคมนาคม
มีถนนลาดยางเข้าไปสู่หมู่บ้านได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
เส้นที่ 1 มาจากกรุงเทพฯ เข้าตรงสี่แยกปราณบุรีเลี้ยวซ้าย สี่แยกไฟแดง วิ่งตรงไป เลี้ยวขวาตรงวัดนาห้วย ระยะทาง 18 กม.
เส้นที่ 2 มาจากรุงเทพฯ เข้าตรงร้านสุภาพชนเดิม (ร้านเล็ก) วิ่งผ่านบ้านห้วยขวาง บ้านนาปุ่ม อำเภอสามร้อยยอด จนถึง อบต.สามร้อยยอด เลี้ยวขวาขับตรงไปตามถนน ระยะทาง 15 กม.

การอำนวยความสะดวก
1. มีป้อมตำรวจไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
2. มีป้ายบอกทางเพื่อเดินทางไปสู่บ้านหัวตาลแถว
3. มีน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และสัญญาณโทรศัพท์ชัดเจน ครอบคลุม
4. มีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
5. มีตู้ ATM ปั๊มน้ำมันชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก ราคาไม่แพง และมีจำนวนมาก สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้วันละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

3. มนต์เสน่ห์ และแรงดึงดูด/มีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
1. สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม สะอาด ราคาไม่แพง ได้แก่ หาดสามร้อยยอด
2. มีวิถีชาวประมงพื้นบ้าน

4. สถานที่พัก/ลักษณะที่พัก
ที่พักมีราคาในวันธรรมดา ตั้งแต่ ห้องละ 1,000 บาท พัก 4 คน จนถึง ห้องละ 3,500 บาท
สะอาด อากาศดี ติดทะเลชายหาดสามร้อยยอด มีไวไฟ อินเตอร์เนท โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์เช่า

5. กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว
1. ชมการผลิตของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (ว่านหางจระเข้าในน้ำองุ่นขาว) น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2. เล่นน้ำทะเลชายหาดสามร้อยยอด
3. นั่งเรือล่องทะเลชมทิวทัศน์
4. นวดสปาริมทะเล ด้วยน้ำมันมะพร้าว
5. ขึ้นเข้าสามร้อยยอด เพื่อชมวิว และปลูกป่าไม้ที่อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด
6. มีป้อมตำรวจ มีโรงพยาบาลสุขภาพตำบล
7. มีกิจกรรมวันสงกรานต์ในช่วยเทศกาลสงกรานต์
8. มีการชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านและการตากปลาบริเวณชายหาดสามร้อยยอด รวมถึงการแกะปลาและสัตว์ทะเลออกจากอวนจับปลา

(Visited 1 times, 1 visits today)