Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์โรงเรือนคัดแสง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(14/09/2564)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์โรงเรือนคัดแสง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25/08/2564)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(13/08/2564)