District Community Development Office News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายมานิต ศรเดช หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางอำไพ ชะนะการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวกาญจนา พลายแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายชลอ อินพาลำ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนายอิทธิพัทธ์ จันทร์ชูกลิ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับรูปแบบที่ดินตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ของนางสาวเรณู จักษุดุลย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์