ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์ ในการคัดสรร OTOP Product Champion (OPC) ปี 2559

ดำเนินการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด และคณะกรรมการโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ otop และการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ สุขใจ