ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้าน บ้านป่าหมาก หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหรือชนเผ่าปากะฌอ โดยมี รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา เป็นประธาน