ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจัาอยู่หัว

ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก แบ่งปัน”เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว