ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. ประจวบฯ ร่วมประชุม ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)

พช.ประจวบฯ ร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะ ที่ 2 ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting