ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ประจวบฯ จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชน ข้าราชการที่มีผลงานเด่น สร้างความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

พช.ประจวบฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings