ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.ประจวบฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ติวเข้มลูกจ้างโคก หนอง นา🌱