ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ประจวบคีรีขันธ์ ขับเคลื่อน “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลูกผักสวนครัว เดินหน้าเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเชิญชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวที่บ้านของตนเอง เพื่อลดรายจ่ายฝ่าวิกฤตโควิด 19

ประชุมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)