ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมผาสุก กิจกรรมย่อยที่ 2 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง