โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายดำรงค์ มากระจัน

พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางวรรณา หินศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวเกวลิน โมรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางศราวัลย์ สังคะหะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)