โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายเชิด จินะเป็งกาศ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอำนวยนาถ เอียดสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางศราวัลย์ สังคะหะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)