พช.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

✨พช.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 16 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล, ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชนตามประเด็นตรวจราชการ และประเด็นเน้นย้ำ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานที่สำคัญ ตามประเด็นตรวจราชการและประเด็นเน้นย้ำ ภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดยมีประเด็นเน้นย้ำที่สำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
2. การบริหารงานโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4. การขับเคลื่อนงาน Flagship Project “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยหลักคิดให้เป็น เน้นให้ชัด ปฏิบัติให้ได้ เพื่อบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)