พช.ประจวบคีรีขันธ์ จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

✨พช.ประจวบคีรีขันธ์ จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 14 พ.ย. 2565
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565
รุ่นที่ 1 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และความสำคัญในการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีระดับการประเมินผลการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ในระดับ B และ C ในอำเภอโซนใต้ (อ.เมือง/อ.ทับสะแก/อ.บางสะพาน/อ.บางสะพานน้อย) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก

โดยมีเนื้อหาสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้
1. การบรรยายหัวข้อ การดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน
2. การบรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินใน หมู่บ้านและชุมชน
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในการดำเนินโครงการฯ ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับ ผลการดำเนินงานได้ ร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริม หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมกันขับเคลื่อนงาน สามารถเสริมสร้างทักษะให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกองทุนแม่ ของแผ่นดิน จำนวน 275 กองทุน จังหวัดได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถสร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานการจัดระดับผลการดำเนินงานหรือการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 275 หมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็นระดับ A จำนวน 78 แห่ง ระดับ B จำนวน 158 แห่ง ระดับ C จำนวน 39 แห่ง ซึ่งควรยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับ B และ C โดยร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAllKmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDInfluencer
#CDDIN
#influencer

(Visited 1 times, 1 visits today)