พช.ประจวบฯ ส่งข้าราชการ ลงสนามคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565

✨พช.ประจวบฯ ส่งข้าราชการ ลงสนามคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 15 มิ.ย. 2565
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของข้าราชการฯ ที่เข้ารับการคัดเลือกของสำนักงานพัฒนาชุมชนประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้กำลังใจข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดทั้ง นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

✨โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น โดยกำหนดให้มีการคัดเลือก รวม ๙ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทบริหาร ๒) ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ๓) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ๔) ประเภทวิชาการ ๕) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ๖) ประเภทสนับสนุน ๗) ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ๔) ประเภทลูกจ้างประจำ และ ๙) ประเภทพนักงานราชการ

ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ดังนี้
1.ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่
นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2.ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่
นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด
3.ประเภทวิชาการ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ สุดชู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน
5.ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ สติภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

จากนั้น นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และข้าราชการในสำนักงานฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภท”ต้นแบบ”โดยได้นำเสนอใน 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

ซึ่งการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มองเห็นถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติที่บ่อนทำลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ และเร่งสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานและเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ข้าราชการฯ ที่เข้ารับการคัดเลือกและนำเสนอผลการดำเนินงาน และเน้นย้ำให้คงรักษาความดี ในฐานะข้าราชการที่สนองงานในพื้นที่ คงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบกับให้ดำรงตนด้วยความพอเหมาะพอดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ครอบครัว และขอให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ รับผิดชอบงานในหน้าที่อย่าให้ขาดตกบกพร่อง พร้อมใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์สูงสุดดของประชาชนในพื้นที่

โดยช่วงสุดท้าย ผู้ตรวจราชการกรม ได้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น พึ่น้องประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มองค์กรตลอดทั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนา ที่ได้มาให้ข้อมูลสนับสนุนการทำงานพัฒนาชุมชนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นที่เข้ารับการนำเสนอผลดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้ฝากกับกลุ่มองค์กรในพื้นที่ให้ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชุมชนและพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืน มั่นคง รวมถึงได้เน้นย้ำถึงการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ขอให้หน่วยงานคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การทำให้องค์กรหนือหน่วยงานพัฒนาชุมชนที่ทำงานในระดับพื้นที่ เป็นองค์ที่มีคุณธรรม เป็นองค์กรที่ดี ครอบคลุมในทุกมิติ และให้บุคลากรหน่วยงานพัฒนาชุมชนทุกระดับชั้นทั้งที่ทำงานในจังหวัดและอำเภอ น้อมนำ 23 หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการบริหารคน-บริหารองค์กรอย่างยั่งยืน นำไปสู่การขับเคลื่อนสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง พร้อมขอให้องค์กรปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน เป็นพลังสำคัญในการจัดการปัญหาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและขอให้ “รู้รัก สามัคคี” ในหมู่คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดทั้งพนักงานราชการ เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมที่ทั้งเก่งและดี

#CDD
#ChangeForGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)