คณะผู้ตรวจราชการกระรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะผู้ตรวจราชการกระรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมหารือข้อราชการสำคัญ และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ​ นายอำเภอ​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานตามประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ (ศจพ.)​
2. การเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน
3. การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย

โดยผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยได้นำข้อห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปบัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบในการให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยความจริงใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบระยะเวลา รวมถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ต่อจากคณะผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ ศจพ.อ.กุยบุรี พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือน นางสาวบุญมา แตงพลับ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 11 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และครัวเรือนนายนงค์ บุญประเสริฐ บ้านเลขที่ 138 หมู่ 8 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ได้เน้นย้ำถึงการบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชน ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณการกุศลที่จดทะเบียนในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือทุนทรัพย์ในการให้ความช่วยเหลือกับครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในแต่ละมิติ พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการนำเข้าข้อมูลรูปภาพกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือและให้บันทึกผลในระบบ TPMAP Logbook ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาทร พิมชะนก ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ จะต้องให้การอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้กับภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายให้พ้นจากความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบระยะเวลา โดยให้แบ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

#INSPECTOR PLUS TEAM
#เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)