ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบนโยบายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

✨ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับมอบนโยบายการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น.

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference System – VCS และระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ Video Conference System – VCS เกี่ยวกับประเด็นความเป็นมา แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะที่ คจพ.อ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังผ่านระบบ Video Streaming กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนของคนประจวบคีรีขันธ์ ใน 5 มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ) ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจทีม ศจพ. หน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ ที่ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำสิ่งที่ประชาชนยังขาดอยู่ นำลงไปให้ถึงในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการ เกิดการพัฒนา และสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และปลุกกระแสสังคมให้เกิดการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นได้จริง โดยจะต้องรายงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)