ประจวบคีรีขันธ์ สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ตลาดสากล

✨ ประจวบคีรีขันธ์ สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ตลาดสากล ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 11.00 น.

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร้านค้าประชารัฐ” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานภายใต้มาตรการ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ โดย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการดำเนินการ 7 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ได้สนับสนุนพื้นที่จำนวน 2 คูหาเพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการจุดจำหน่ายสินค้า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการตกแต่งพร้อมระบบบริหารจัดการร้านค้า เครือข่ายโอทอปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ได้ร่วมสนับสนุนการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคีจากทุกจังหวัด เครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ และเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชปลอดภัย สนับสนุนสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ ที่เป็นสินค้าปลอดภัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจุดจำหน่ายสินค้าดังกล่าว อาทิเช่น ชั้นวางของ ตู้แช่เย็น เครื่องสแกนและเครื่องยิงบาร์โค้ด ป้ายไฟ เป็นต้น

สำหรับการบริหารจัดการร้านค้าโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเครือข่ายผู้เพาะปลูกพืชปลอดภัย ร่วมกันบริหารจัดการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ปรึกษา โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 มีผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ มียอดจำหน่ายกว่าเดือนละ 90,000 บาท ซึ่งร้านค้าประชารัฐในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มยอดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)