ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✨ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน เป็นเลขานุการได้นำเสนอแผนการปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2563 – 2565) และตัวชี้วัดประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามด้วยแผการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงยประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 และได้มีการพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
1. เงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท ไม่ได้จัดสรรกระจายให้ทุกอำเภอ แต่เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนฯ ประเภทองค์กรทุกองค์กรมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
2. เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8,000,000 บาท กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้เบิกจ่ายให้ครบ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 2 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณกระจายให้ทุกอำเภอโดยใช้เกณฑ์การจัดสรร

ในการประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือก่อนเข้าร่วมประชุม
📰เรียบเรียงโดย นายอิสระ องอาจ นักจัดการงานทั่วไป
📸ภาพโดย นายธีรวิทย์ ไชยทองคง นักพัฒนาชุมชน
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)