ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับฟังการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

✨ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับฟังการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)✨

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบ Video Conference พร้อมกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบรรยายกรอบภารกิจงานฯ ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน

การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติของพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวมถึงกรอบภารกิจงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดการบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผู้บริหาร โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3. การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ออนไลน์ โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ราย เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองสามอ่าว
#ChangeForGood
#ประจวบคีรีขันธ์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)