พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

✨ พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ✨

วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบนโยบายสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนโยบายสำคัญ ดังนี้
1. การบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
3. มาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (อุทกภัย) การเตรียมความพร้อมและวางแผน เครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ, โครงการวางผังนโยบายการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง และการจัดการน้ำเสีย
5. การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
7. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในการประชุมครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอข้อราชการในที่ประชุมฯ โดยให้ความสำคัญในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด ต่อภาคีเครือข่ายสื่อสารมวลชน ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมอบหมายให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานและรายงานมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อไป

ทั้งนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายฯ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและข้อสั่งการฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะการมีความรู้ด้านตลาดออนไลน์สู่ชุมชนได้ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นมากกว่าการขายภายในพื้นที่ชุมชน จะทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ กระทั่งกลายเป็นธุรกิจชุมชนในพื้นที่ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)