พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 6 ต.ค.2564 เวลา 09.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 โดยมีการสรุปผลการประชุมและวางแผนการดำเนินงานดังนี้
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 7
2. การเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนเรียนรู้สู่ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การวางแผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ” ฟ้าทะลายโจรปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่ง ในพื้นที่ จำนวน 279 หมู่บ้าน มีการพัฒนาคุณภาพขีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความปลอดภัย จากปัญหา COVID -19
4. แนวทางการจัดกิจกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564
นอกจากนี้ ยังร่วมกันหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการประชุมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)