พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

✨ พช.ประจวบฯ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 พร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในโครงการ/กิจกรรมสำคัญประจำปี 2564

โดยมีประเด็นสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานนโยบาย จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกรมพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชยุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2
4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
5. การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)