ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แจกจ่ายลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19

🌱 ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แจกจ่ายลงสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 🌱

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 8 ชนิด เช่น ผักบุ้ง พริกขี้หนูสวน มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว มะเขือยาว แตงกวา คะน้า ฟักทอง เป็นต้น และพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด – 19 ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และประชาชนที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู้การปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกัน

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่สนใจตระหนักในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การปลูกพืช และแปรรูปจนเกิดเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ชุมชนเกิดศักยภาพการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)