พช.ประจวบฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

✨ พช.ประจวบฯ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานส่งมอบข้อสอบถึงสนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของประธานคณะกรรมการฯ ทาง E-Mail พร้อมทั้งพบปะผู้เข้าสอบผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในการสอบสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) อย่างเคร่งคัด โปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม กับผู้เข้าสอบ ในการสอบครั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ที่มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย มารายงานตัวเข้ารับการสอบ จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A ตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งคัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)