พช.ประจวบฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

✨พช.ประจวบฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร พร้อมทั้งเครือข่ายผู้นำ กลุ้ม/องค์กร เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
1. การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. การป้องกันการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
3. แนวทางการสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม/จรรยา ของข้าราชการ/เครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง
อีกทั้งยังมีการประกาศเจตนารมณ์ และจัดทำปณิธานของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมสรุปบทเรียนที่ได้รับฟังการบรรยาย เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัด และเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กร ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีภารกิจในการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรให้สามารถคิดตัดสินใจ กำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกัน มีการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งการจัดการปัญหาโดยชุมชน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จึงได้กำหนดให้มีการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมกับแผนการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการป้อง ปราบ สร้างความตะหนัก รู้ถึงพิษภัย ปัญหา การทุจริต มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกความเป็นคนดีมีวินัย มีจิตอาสา ในการมีส่วนร่วมป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริตประพฤติมิชอบ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)