พช.ประจวบฯ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

✨พช.ประจวบฯ ประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>>วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2564 โดยกำหนดให้ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และพัฒนากร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับไตรมาส 4 (สิงหาคม – กันยายน 2564)
2.ทางการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 173 แปลง
6.การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค
7.การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมที่ ๒ อบรมผู้เพาะปลูกพืชเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต
8.โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด – 19
9.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”
10.การดำเนินงานกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564
11.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการหนี้ และการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี
12.การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบดำเนินการไตรมาส 4
13.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)