พช.ประจวบฯ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

✨พช.ประจวบฯ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>>วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 10:00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ชี้แจงความเป็นมาของกองทุนพัฒนาลทบาทสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
2.อำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.) และคณะกรรมการสตรีทุกระดับ
4. คัดเลือกประธานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสุคนธ์ สุอนุเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน (กพสจ.)
5. เสนอชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ซึ่งได้คณะที่ ปรึกษา จำนวน 7 ท่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)