พช.ประจวบฯ เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กิจกรรมอบรมผู้เพาะปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต

✨พช.ประจวบฯ เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กิจกรรมอบรมผู้เพาะปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรมที่กำหนดดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมอบรมผู้เพาะปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต จำนวน ๕๐ ราย และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ ราย และได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์แล้ว แยกเป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๙ ราย
​เป็นกลุ่มที่
1) ผ่านการฝึกอบรม
2) มีความพร้อมของพื้นที่
– กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองและมีหนังสือยินยอม
– กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของคนในครอบครัวและมีหนังสือยินยอม
– ที่ดินของส่วนราชการและมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่
– ที่ดินเป็นของบุคคลอื่นและมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕ ราย
เป็นกลุ่มที่
1) ผ่านการผึกอบรม
2) พื้นที่ไม่มีความพร้อม
– ภ.ท.บ. ๕
– พื้นที่ของบุคคลอื่น มีหนังสือยินยอมไม่ถูกต้อง
– พื้นที่เช่า ระยะเวลาไม่ถึง ๕ ปี

กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๕๒ ราย
เป็นกลุ่มที่
1) ไม่ผ่านการฝึกอบรม
2) มีความพร้อมของพื้นที่
– กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองและมีหนังสือยินยอม
– กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของคนในครอบครัวและมีหนังสือยินยอม
– ที่ดินของส่วนราชการและมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่
– ที่ดินเป็นของบุคคลอื่นและมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

กลุ่มที่ ๔ จำนวน ๓ ราย
เป็นกลุ่มที่
1) ไม่ผ่านการฝึกอบรม
2) พื้นที่ไม่มีความพร้อม
– ภ.ท.บ. ๕
– พื้นที่ของบุคคลอื่น มีหนังสือยินยอมไม่ถูกต้อง
– พื้นที่เช่า ระยะเวลาไม่ถึง ๕ ปี

โดยมีการพิจารณารับรองแบบโรงเรือนคัดเลือกแสง ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำแบบโรงเรือนคัดเลือกแสงสำหรับการเพาะปลูกพืชปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบ ดังนี้
– ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พร้อมระบบน้ำ
– ดำเนินการจัดสร้าง จำนวน ๕๐ หลัง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)