พช.ประจวบฯ แข็งขัน วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨🌾พช.ประจวบฯ แข็งขัน วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์🌾✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ก่อนเข้าวาระการประชุมฯ ประธานได้มอบใบวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนา ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 114 จำนวน 2 ราย และรุ่น 116 จำนวน 1 ราย
2. การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 (CDD Policy Award 2021)
4. การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงกาา/กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
6. การคัดสรากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
7. ระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data)
8. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดการความรู้ข้อมูลพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบออนไลน์
10. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
11. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
12. การดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน และกิจกรรมจัดตั้ง และพัฒนากลุ่มอาชีพ
13. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ในการประชุมครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอลล้างมือก่อนเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)