ประจวบคีรีขันธ์ ยกระดับผู้ประกอบการ จัดเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP)

✨ประจวบคีรีขันธ์ ยกระดับผู้ประกอบการ จัดเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP)✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 14 มิ.ย. 2564
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ จำนวน 20 ราย/กลุ่ม 20 ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกอบด้วยการอบรมเนื้อหาของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้
1. อบรมเนื้อหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายองค์ความรู้ KBO โดย ดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์
2. อบรมเนื้อหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ OTOP และรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดย ดร.วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์
3. อบรมเนื้อหาการตลาดออนไลน์ โดย นางสาวนิธิกานต์ รงรอง
โดยมีสถานีในการให้คำแนะนำ และปรึกษาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 2 สถานีคือ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยทีมงานนักออกแบบ

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมในการผลิต และยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของทุกท่านสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น และยังสามารถเป็นช่องทางในการนำสู่ตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศในอนาคตต่อไปได้ การจัดอบรมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันนี้จึงนับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

(Visited 1 times, 1 visits today)