จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผ้าเข้าร่วมการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาศักยภาพผ้าไทย

🧵 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผ้าเข้าร่วมการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาศักยภาพผ้าไทย🧵

🧶ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย, เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์, เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน, เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

🧣สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการส่งผ้าเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยส่งเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งหมด 4 ราย ดังนี้
1. กลุ่มสตรีบ้านแพรกตะคร้อ ส่งประกวดประเภท : ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
2. เสน่ห์ฝ้าย ส่งประกวดประเภท : ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์
3. กลุ่มเพียง พอ ดี ส่งประกวดประเภท : ผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม
4. กลุ่มทอผ้ากะเรี่ยง ส่งประกวดประเภท : ผ้าเทคนิคผสม🧵

(Visited 1 times, 1 visits today)