ประจวบคีรีขันธ์ เคาะอีก 17 โครงการฯ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨ประจวบคีรีขันธ์ เคาะอีก 17 โครงการฯ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอยุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังวหัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. สรุปลูกหนี้คงเหลือของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยปัจจุบันมีลูกหนี้คงเหลือจำนวน 339 โครงการ เป็นเงิน 43,925,282.87 บาท
  3. โครงการติดตามสนุบสนุนการประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 ในการลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3 ดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 5
  5. เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งวดที่ 4/2564 1. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 5 โครงการ จำนวน 800,000 บาท 2. ประเภทเงินอุดหนุน 12 โครงการ จำนวน 510,000 บาท

ในการประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (โควิด-19) วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือก่อนเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)