พช.ประจวบฯ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น.

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน และขยายผลจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ณ วัดอุดมพลาราม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ให้กับวัดต้นแบบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ ผักชี ฯลฯ ให้กับทางวัดเพื่อขยายผลเป็นคลังอาหารของชุมชน ทั้งนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทีมงานได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัด เช่น มะนาว มะกรูด มะรุม ต้นแค มะเขือ พริก เพื่อแสดงถึงความร่วมมือในเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา และดำเนินการในระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงรอบที่ 2 (ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ -31 พฤษภาคม 2564) โดยรณรงค์ให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)