พช.ประจวบฯ ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

✨พช.ประจวบฯ ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น.
นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมไปถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอที่รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการชี้แจงแนวทางการดำเนินแผนกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 พร้อมตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด รวมถึงการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการดำเนินงานกองทุนต้นไม้ชุมชน และแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายในการดำเนินงานกองทุนชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)