พช.ประจวบฯ เตรียมหมู่บ้าน ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

✨🥬 พช.ประจวบฯ เตรียมหมู่บ้าน ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564🥬✨

 

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 5 พ.ค. 2564

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวรรณา  หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อนำไปสู่คติพจน์ (Motto) ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอ ณ บ้านสวมแยก หมู่ที่ 4 และบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 7 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

 

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒการจังหวัดฯ ได้แนะนำในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งลงพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จในการปิดหมู่บ้าน 3 เดือนพวกเราอยู่ได้ ทั้งการปลูกข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร โดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง ร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวสู่ครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน รวมถึงการเป็นต้นแบบ 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)