พช.ประจวบฯ ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รอบ 2

🌱พช.ประจวบฯ ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รอบ 2 🌱
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 29 เมษายน 2564 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นหัวหน้าคณะทำงานการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 นำคณะทำงานลงพื้นที่ประเมินบุคคลต้นแบบประเภทผู้นำทางศาสนา ณ วัดไร่บน ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชมการปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัด พิจารณาตามเกณฑ์คะแนนที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดกรอบไว้

จากนั้น ร่วมกันลงพื้นที่ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านยางชุม ม.5 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ประเมินประเภทหมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ชมการปลูกผักสวนครัวในระดับครัวเรือน ซึ่งพบว่ามีการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ อย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)