คัดเลือกบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

🥬🌶 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดเลือกบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2🌶🥬

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการประชุมคัดเลือกฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีครัวเรือนที่ร่วมปลูกผักสวนครัวแล้ว จำนวน 119,801 ครัวเรือน โดยพบว่าครัวเรือน ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในยามเกิดวิกฤต โดยการปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ลดรายจ่าย และขยายผลกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และได้มีอำเภอส่งรายชื่อเสนอผู้มีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จำนวน 4 ประเภทเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ จำนวน 8 แห่ง
2.ผู้นำทางศาสนา จำนวน 8 ท่าน
3.บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 8 แห่ง
4. หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง จำนวน 8 แห่ง

โดยในการพิจารณาคัดเลือกในวันนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภท ละ 1 เพื่อดำเนินการเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด เพื่อส่งต่อระดับกรมฯ ต่อไป
ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลล้างมือ ก่อนเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)