พช.หัวหิน เริ่มต้นอย่างราบรื่น “โคก หนอง นา” เริ่มขุดจอบแรก (แปลงแรก) ของอำเภอ

🌿 พช.หัวหิน เริ่มต้นอย่างราบรื่น “โคก หนอง นา” เริ่มขุดจอบแรก (แปลงแรก) ของอำเภอ 🚜

📌วันที่26 เมษายน 2564 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ พื้นที่ครัวเรือน นางไพรินทร์ เรืองอร่าม บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ พัฒนาการอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ช่างควบคุมงาน (ช่างอบต.หินเหล็กไฟ) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมดำเนินการตามแบบที่กำหนด และร่วมกันหารือ ปรับพื้นที่หน้างาน
แปลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ขนาด 1ไร่ สัดส่วนพื้นที่1:1 ซึ่งผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เวลาในการปรับพื้นที่ประมาณ 3 วัน จึงแล้วเสร็จ และจะช่วยปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อยด้วย โดยเจ้าของแปลง ตั้งใจจะทำแปลงเกษตรอินทรีย์และทำเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่นี้ต่อไป 🌳🌾💦

 

(Visited 1 times, 1 visits today)