พช.ประจวบฯ เชิญวิศวกร ประชุมพิจารณารับรองแบบแปลนโคก หนอง นา เร่งเดินหน้าขุดดินทันที

พช.ประจวบฯ เชิญวิศวกร ประชุมพิจารณารับรองแบบแปลนโคก หนอง นา เร่งเดินหน้าขุดดินทันที…
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 23 เมษายน 2564 นางนันทนา  จำจด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบรับรองรูปแบบรายการ วงเงินงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”และตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจากอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงได้แบ่งผู้ประชุมส่วนหนึ่งให้ใช้การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ลดจำนวนผู้เข้าประชุมให้น้อยที่สุด

🌟จากการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์ตัวแทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และสำนักงานโครงการชลประธานประจวบคีรีขันธ์ ในการเป็นวิศวกรพิจารณารับรองแบบ โดยได้ข้อเสนอแนะในการเขียนแบบเพื่อให้ทางแต่ละอำเภอเสนอแบบเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการรับรอง

🌟ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 วิศวกรทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมกันตรวจสอบแบบ จพนวน 23 แบบแปลน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะได้นำแบบที่ผ่านการปรับแก้แล้วเข้าสู่กระบวนการจัดซื่อจัดจ้างตามโครงการต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)