ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🙏🏼 ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 🙏🏼

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลา 13.30 น.
นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ชมรมผู้ดูแลเด็ก และองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมพิธีฯ และได้รับเมตตาจากพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป กระทรวงมหาดไทย จึงได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันมีกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,171,040.03 บาท

ในการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โดยได้รับเงินสมทบกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 81,453 บาท ซึ่งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท และช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลางเป็นเงิน 10,000 บาท และสนับสนุนทุนตามโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share Happiness) เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส โดยการจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จำนวน 2 กิจกรรม
1. มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน
2. ปันรัก ปันสุข กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share Happiness) จัดสรรทุนอุปการะเด็กในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 26 ทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)