จ.ประจวบฯ ประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 สร้างความตระหนักถึงเกียรติและหน้าที่ของข้าราชการ

จ.ประจวบฯ ประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 สร้างความตระหนักถึงเกียรติและหน้าที่ของข้าราชการ
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
🎗31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

🎗ในครั้งนี้ได้นิมนต์ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง สวดมนต์ให้ศีลให้พร และอัญเชิญพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชให้แก่เหล่าข้าราชการ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี

🎗ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฎ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป ภายใต้ชื่องานว่า “ราชการ ‘หัวใจ’ ประชาชน” เพื่อสื่อสารให้เห็นว่าภาคราชการพร้อมให้บริการอย่างเข้าถึงหัวใจประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)