ส.ป.ก.ประจวบฯ รับโคก หนอง นา พช. เข้าวาระประชุม อนุญาตขุดสระได้ทันที

☘️ส.ป.ก.ประจวบฯ รับโคก หนอง นา พช. เข้าวาระประชุม อนุญาตขุดสระได้ทันที…☘️
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
🌱วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.ป.ก.) เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🌱นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายเอกนรินทร์ สุดชู นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้แก่วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การขออนุญาตขุดสระน้ำ/บ่อน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละ 5 ของเนื้อที่ที่ได้รับมอบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในส่วนของเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12 ราย

🌱ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ได้ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรและตำแหน่ง พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อโครงการ จึงเห็นควรพิจารณามอบให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้พิจารณาอนุญาต แทน คปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)