พช.ประจวบฯ ร่วม conference โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌱

🛰พช.ประจวบฯ ร่วม conference โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”🌱
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
🌟13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนักวิชาการทั้ง 4 กลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ VDO conference สดจากห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเนื้อหาสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนี้
– ในการบริหารโครงการฯ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกำหนดรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
– ต้องให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากคู่มือแนวทาง ที่กรมฯส่งให้โดยละเอียด และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชนให้มากที่สุด และให้ตระหนักอยู่เสมอว่าโครงการนี้เป็นงบประมาณของประชาชน
– ปรับแนวทางการอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019
– ชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจแปลง กำหนดจุดแนวที่จะขุดสระ จากนั้นกำหนดราคากลางตามรูปแบบรายการ
– แนวทางการดำเนินกิจกรรม หากจำเป็นต้องมีการออกแบบแปลงใหม่ จังหวัดจะต้องหาผู้รับรองแบบใหม่ ต้องกำหนดราคากลางใหม่ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่าย
– กำชับบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ
🌟ในครั้งนี้ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อาจารย์โก้) ได้ให้ข้อมูลชี้แจง กำชับการดำเนินงานโครงการ ทั้ง 7 ขั้นตอน จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนทุกขั้นตอนเรียงกันไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)