พช.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

พช.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประจำเดือน เตรียมพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมแนะนำพัฒนาการอำเภอคนใหม่ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ในการประชุมมีเนื้อสาระแยกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ มีประเด็นสำคัญดังนี้
– โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้อนุมัติโครงการให้กับแต่ละอำเภอไปดำเนินการแล้ว แต่ต้องให้ชะลอการดำเนินงานบางโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนยังไม่ได้อนุมัติโครงการ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
– การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ เพื่อให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน ให้การช่วยเหลือต่อไป
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้ากำหนด ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และติดตามหนี้คงเหลือ จำนวน 306 โครงการ ให้เป็นไปตามรอบการชำระเงิน
– การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
– ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี2564 ปัจจุบัน ยังไม่ครบตามเป้าหมายของจังหวัด ที่ 120,150 ครัวเรือน
– มอบหมายแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้อำเภอไปดำเนินงาน
– แนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามแนวทางกรมฯกำหนด

พร้อมกันนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ได้แก่ นายบุญธรรม สมโลก นายช่างโยธาชำนาญงาน ให้คำปรึกษาในเรื่องของการขุดสระเก็บกักน้ำ การคำนวนปริมาณดินขุด และการออกแบบพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้การดำเนินงานพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การมีเจลล้างมือ

(Visited 1 times, 1 visits today)