ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

(<)ประจวบคีรีขันธ์(>)@@พช.เมืองสามอ่าว จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด@@
<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีการสรุปผลหนี้ค้างชำระของกองทุนฯ และมอบหมายแนวทางในการบริหารจัดการนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 และการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสตรี จากนั้นร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 1,160,000 บาท โครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 104,320 บาท
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการประชุม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)