✨วันแห่งความภาคภูมิใจ คนพัฒนาชุมชน พช.ประจวบฯ จัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”✨

✨วันแห่งความภาคภูมิใจ คนพัฒนาชุมชน พช.ประจวบฯ จัดงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”✨
<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 และเปิดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกสมานมิตร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนดีเด่น ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการเกษียณอายุราชการ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยการดำเนินงานประกอบด้วยการมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้
1. พิธีรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
2. รางวัล “สิงห์ทอง” ผู้นำและกลุ่มองค์กรแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล – รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่น ได้แก่ นายเกตุ พราหมณี อ.ปราณบุรี
– รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวเพิ่มพร บุญพยุง อ.สามร้อยยอด
– รางวัลกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญใสการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผลิตข้าวกล่องซ้อมมือ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวังพงก์ อ.ปราณบุรี
3. โล่รางวัลและของที่ระลึกข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ นายเชิด จินะเป็งกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4. รางวัลข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และประเภทนักวิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
5. รางวัลข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ได้แก่ นางรัตนากร ศรวัฒนา พัฒนาการอำเภอกุยบุรี และ นายศุขกวี แย้มพุทธคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6. เกียรติบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน รางวัลการประกวดบทความ “สอ.พช. ห่วงใย ร่วมใจช่วยสมาชิกพ้นภัยโควิด 19

โดย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า มีความยินดียิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำชุมชนคนสำคัญจะได้ร่วมกันเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการต่อยอดความสำเร็จของชุมชน และตนเอง โดยถือเป็นผู้ที่มาบทบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างที่ดี จนสามารถขยายผลไปยังบุคคลรอบข้าง หมู่บ้านข้างเคียงอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมโดยรวม เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)