พช.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมือสตรีจังหวัด จัดงาน “ตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

🥬🥦พช.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมือสตรีจังหวัด จัดงาน “ตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”🥦🥬
<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 08.30 น.
นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีทุกระดับให้ช่วยเหลือเกื้อกูล แลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักสวนครัวซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมีแก่สมาชิกสตรี อีกทั้งสนับสนุนการจัดตลาดสตรีแบ่งปันรัก พืชผักปลอดภัย โดยการแจก แลก ขาย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่
1. นิทรรศการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จด้านการปลูกผักสวนครัวจากทุกอำเภอ
3. การอบรมให้ความรู้แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่ 2
4. การแลกเปลี่ยน แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก
5. การสาธิตการประกอบอาหารจากพืชผักสวนครัว เมนูน้ำพริกสร้างสรรค์ และเมนูรัวสรรค์จากอาหารพื้นถิ่น
6. การจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลอดภัยไร้สารเคมี และอาหารแปรรูปจากพืชผักสวนครัว
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัว ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
2. ประเภทคณเทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำบล/เทศบาลต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัวระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
3. ประเภทคลิปวีดิโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบระดับจังหวัด

โดย นายเชิด จินะเป็งกาศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทุกคน เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว และได้สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่ 2 แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)