คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563

🏅🏅🏅พช.ประจวบคีรีขันธ์ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2563🏅🏅🏅
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 16 มิ.ย. 63 นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ภาคกลางตอนล่าง พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เป็นกรรมการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
🏅โดยนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด ทั้ง 5 มิติ ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานของการได้รับรางวัลพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ เมื่อปีพ.ศ.2562 ด้วย “พช.ประจวบคีรีขันธ์ ต้านทุจริต ด้วยจิตพอเพียง” จัดทำเอกสารบันทึกความดีที่ฉันทำ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ พช.ประจวบฯ เผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อโซเชี่ยล และบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานจังหวัด สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
🏅ผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 5 ราย นำเสนอผลงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์การคัดเลือกและหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ประกอบด้วย 1.นางวรรณา หินศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน) 2.นางสาวเกวลิน โมรา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ประเภทพัฒนาการอำเภอ) 3.นางวาสนา บุญจันทรนุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (ประเภทวิชาการ) 4.นางสาวนุชนภางค์ เชื้อไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ประเภทสนับสนุน) 5.นางสาวณัชชา พินจอง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ประเภทพนักงานราชการ)
ซึ่งการประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่นในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การมีเจลล้างมือ และการจำกัดระยะเวลาให้เหมาะสม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)