ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 9 มิถุนายน 2563
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณรงค์ คงมาก ประธานบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ประธานบริษัทประชารัฐจังหวัด ประธานเครือข่ายสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้จัดการ ธกส. และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้แทนเกษตรอินทรีย์จากทุกอำเภอ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของการประชุมครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย ลดเวลาการดำเนินการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

(Visited 1 times, 1 visits today)