ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 13 มี.ค. 2563
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี หัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกคน ได้เข้าร่วมรับชมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)
2.รายงานผลความก้าวหน้าการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และตัวอย่างความสำเร็จ
3.การสำรวจผลกระทบความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว
4.โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ด้วยผลงานและตัวอย่างความสำเร็จในการขยายผล
5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
4.โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตภายใต้โครงการ“ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการวางแผนเพื่อนำกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมหลักสูตรมาเป็นผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
5. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP การเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้า OTOP ในเว็บไซต์ www.otoptoday.com
6. ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ของกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานภาคี
เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ศึกษาไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)