“ชาวประจวบคีรีขันธ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน สร้างชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม”

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 มี.ค. 2563
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ “ชาวประจวบคีรีขันธ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างตน สร้างชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม” ในกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก แก่คณะกรรมพัฒนาสตรีระดับอำเภอ (กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร) โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งได้บูรณาการกับโครงการที่ได้รับงบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการจัดหาและมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ จำนวน 200 คน ณ หอประชุมอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตจนเป็นวิถีชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้ทุกครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างน้อยในระดับพื้นฐาน พออยู่ พอกิน และคาดหวังว่าผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว นำกลับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)